Erfgoedpartners waarmee wij tijdens de Open Monumentendag samenwerken

Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg

Het Erfgoedpodium is in 2015 opgericht op initiatief van Museum Swaensteyn en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Alle stichtingen en verenigingen die actief zijn op het gebied van erfgoed, geschiedenis en cultuur in onze gemeente zijn hierin verenigd. Vanuit het Erfgoedpodium worden verschillende activiteiten georganiseerd voor een breed publiek. Zo presenteert het Erfgoedpodium jaarlijks bij de opening van het toeristisch seizoen de Erfgoeddag.

Zie ook de website www.swaensteyn.nl

Historische Vereniging Voorburg

De Historische Vereniging Voorburg (HVV) is op 25 oktober 1993 opgericht.

Het doel van de HVV is het onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het verleden van Voorburg.

Zie ook de website www.historischeverenigingvoorburg.nl

Stichting Mooi Voorburg

De doelstellingen van Stichting Mooi Voorburg zijn gericht op het bevorderen in Voorburg van:

  • De verfraaiing van het dorps- en stadsbeeld in de ruimste zin van het woord en de verbetering van een hoogwaardige openbare ruimte.
  • Het behoud van het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ van Voorburg als geheel; de restauratie van panden en gevels en al hetgeen dat kan bijdragen tot de instandhouding van het ‘Beschermd Dorpsgezicht’.
  • Het behoud of instandhouding van zaken en/of gebruiken met historische of culturele waarde.
  • Het bewaken en het verzorgd houden van het natuurschoon.
  • Het instandhouden van een schoon milieu.

Zie ook de website www.mooivoorburg.nl

Vereniging Erfgoed Leidschendam
De vereniging Erfgoed Leidschendam onderzoekt en beschermt het cultuur-historisch erfgoed van Leidschendam en Stompwijk. Zij richten zich op cultuurhistorische monumenten, karakteristieke en historische gebouwen en landschappelijke waarden. Erfgoed Leidschendam werd in 1998 opgericht in de toenmalige gemeente Leidschendam.

Zie ook de website www.erfgoedleidschendam.nl

Stichting Oud Stompwijk
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van het buurtschap Stompwijk, het verzamelen en digitaliseren van historische documenten, van fotomateriaal die betrekking hebben op het buurtschap Stompwijk en het meewerken aan het documenteren en het behoud van historische monumenten en karakteristieke plekken aldaar.”

Zie ook de website www.oudstompwijk.nl

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

Doelstellingen van de stichting

Verwerven van documentatie en voorwerpen, die betrekking hebben op het trambedrijf van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Inrichten van tentoonstellingen, voornamelijk in musea en bibliotheken en waarbij het accent ligt op de woonplaats en de directie omgeving.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen, die eenzelfde doel nastreven.

Organiseren van presentaties en samenstellen van publicaties over het trambedrijf van de NZH.

Zie ook de website www.blauwetram.nl

Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg

Doelstellingen van de stichting

Het inzamelen van gelden voor het bekostigen van beiaardconcerten op het Carillon in de Oude Kerk in de Herenstraat te Voorburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zie ook de website www.oudekerkvoorburg.nl